Privacy en Voorwaarden

Op deze pagina kun je lezen hoe we met persoonsgegevens omgaan en vind je onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op donatie-aanvragen bij Frisse Wind.

Stichting Samen Heerlen, gevestigd aan Sittarderweg 145 te Heerlen, is de organisatie achter Frisse Wind en verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren je privacy en je rechten om je persoonsgegevens te controleren. We zijn eerlijk over welke gegevens we verzamelen en waarom. Stichting Samen Heerlen slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Wij delen je gegevens niet met derden voor commerciële doelen.


Contactgegevens:

Frisse Wind / Stichting Samen Heerlen

Sittarderweg 145
6412 CD Heerlen
06 48 44 12 45

Sanne Stephan is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Samen Heerlen.

U kunt ons bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Samen Heerlen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten die je samen met Frisse Wind organiseert


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Samen Heerlen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • BSN / kopie ID, tbv overeenkomst / beschikking donaties
 • Eventuele bijzondere aandachtspunten t.b.v. adequate begeleiding, zoals beperkingen/handicaps
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Stichting Samen Heerlen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van donaties
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunne voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor rapportages en onderzoek t.b.v. effectmeting en verslaglegging aan onze financier(s)
 • Stichting Samen Heerlen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Samen Heerlen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bijzondere persoonsgegevens – tot 3 maanden na afronding van het betreffende project – t.b.v. evalueren, rapporteren en verbeteren van interne processen en aangeboden diensten.

Overige persoonsgegevens – tot 3 maanden na afronding van het betreffende project – zowel t.b.v. evalueren, rapporteren en verbeteren van interne processen en aangeboden diensten als onderhouden contact tijdens aanvraag- en projectfase.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Samen Heerlen verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Frisse Wind / Samen Heerlen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Samen Heerlen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Samen Heerlen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar miquel.moonen@frissewindheerlen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Samen Heerlen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Samen Heerlen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via ons contactformulier. Stichting Samen Heerlen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Je kunt bovenstaande ook hier bekijken en opslaan

Algemene Voorwaarden

Op alle communicatie en activiteiten zijn de algemene voorwaarden van Frisse Wind van toepassing. Je kunt ze hier bekijken en opslaan.